ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ปีการศึกษา 2534    สภาตำบลหัวหินร่วมกับโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  ได้จัดตั้งโรงเรียนสาขา   ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ของ บ้านหนองโน – บ้านโคกล่าม – บ้านห้วยมะทอ


มีพื้นที่ 36 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา   ตั้งอยู่บ้านหนองโน   เลขที่ 171 หมู่ 7  ตำบลหัวหิน  อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยมี พันจ่าเอกอรรถ  เทียบปัด และนายศักดิ์ดา  แก่นจันทร์  ร่วมดำเนินการ

เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล ชื่อ “โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย” และกรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง พันจ่าเอกอรรถ  เทียบปัด เป็นครูใหญ่  โรงเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนการสอน และด้านอาคารสถานที่  มีศักยภาพจนได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2540  เป็นต้นมา