ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
ที่ตั้ง เลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๗ ตำบล หัวหิน อำภอ ห้วยเม็ก
จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๔๒-๘๑๖๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๔ .
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา
เขตพื้นที่บริการการศึกษา ได้แก่
บ้านโคกล่าม หมู่ ๑
บ้านห้วยมะทอ หมู่ ๒
บ้านหนองโน หมู่ ๓
บ้านโคกกลาง หมู่ ๔
บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ ๕
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖
บ้านหนองโน หมู่ ๗
บ้านโคกอุดม หมู่ ๘